Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Kadernota in Corona-tijd

Op 19 mei bespraken we in de raad de Kadernota 2021-2024. Een hele bijzondere bespreking in een bijzonder tijd. Hierbij onze bijdrage in eerste termijn:

Ook in normale tijden is Lelystad een bijzondere stad. Een bijzonder fijne stad om te wonen. Een stad met een bijzondere geschiedenis. Een stad met bijzondere ontwikkelingen. Een stad waar steeds meer mensen werken. Een stad met veel groen en blauw. Een stad met een unieke positie binnen de MRA als plek voor nieuwe woningen en als logistieke hub.

Ook zijn we een stad met bijzondere uitdagingen. De opening van Lelystad Airport is meermaals uitgesteld. De bijzondere geschiedenis zorgt nog altijd voor een zekere disbalans in bevolkingsopbouw. En de bijzondere opzet zorgt dat het beheer van openbare ruimte een hoop geld kost. De bijdrage die we daarvoor altijd van het rijk kregen wordt langzaam afgebouwd.

Wat niet bijzonder is voor Lelystad, is dat de decentralisaties van het Rijk met de daarbij horende bezuinigen ervoor gezorgd hebben dat er veel gemeentegeld bij moet. Net als in veel andere gemeenten staat met name in de Jeugdzorg bij ons het water aan de lippen. Het is een bijzonder moeilijk opgave om die kosten terug te brengen en wel de noodzakelijke zorg te waarborgen. Maar ingrijpen is onvermijdelijk.

Het zijn momenteel ook helemaal geen normale tijden. Sterker nog, het zijn de raarste tijden die velen van ons ooit hebben mee gemaakt. Wij leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door deze crisis en de directe en indirecte gevolgen daarvan.

Een deel van die gevolgen is ongewis en zal dat ook nog wel even blijven. Dat maakt het beoordelen van deze kadernota extra moeilijk. Natuurlijk, regeren is vooruitzien, maar voorspellen was nog nooit zo lastig.

In Nederland zijn maatregelen genomen die we ons begin dit jaar nooit hadden kunnen voorstellen.

Maatregelen die hard ingrijpen in ons dagelijks leven en de vrijheden waar we zo aan gewend zijn. De horeca werd gesloten, buiten samen komen werd verboden en bezoek aan ouders en grootouders werd in sommige gevallen onmogelijk. Pijnlijke maatregelen die tornen aan onze grondrechten, maar noodzakelijk waren om mensenlevens te redden.

Hoewel er inmiddels weer een klein beetje licht aan het eind van de tunnel schijnt, zal de weg daarnaar toe nog genoeg van ons vragen en niet zonder hobbels zijn. De balans tussen volksgezondheid enerzijds en vrijheid anderzijds vraagt om een bijzondere verantwoordelijkheid.

Maar het leven gaat door. Stukje bij beetje. En dus moeten er ook politieke keuzes gemaakt worden. Bij de vorige begroting zijn er een hoop bezuinigingen doorgevoerd en taakstellingen in gang gezet. Helaas lijkt dat wederom nodig.  Wij begrijpen dat het echter ook noodzakelijk is om op sommige zaken te intensiveren en te investeren. Wat D66 betreft moeten dit vooral zaken zijn die op termijn hun investering terugverdienen.

Zeker als er in sommige voorzieningen flink gesneden wordt, is het zaak dat we helder hebben waarom we op andere zaken wel gaan investeren. Anders is dit aan de Lelystadse inwoners niet uit te leggen.

Het college heeft een aantal wenselijke ontwikkelingen in kaart gebracht waarvoor we geld zouden moeten vrij spelen. Hier gaan ze wat ons betreft echter iets te kort door de bocht.

Hoe gewenst ook, wat D66 betreft kunnen deze ontwikkelingen niet los gezien worden van de financiële opgave die het noodzakelijk maakt de benodigde kapitaallasten vrij te spelen door elders te bezuinigen. Wellicht dat sommige ontwikkelingen even een pas op de plaats moeten maken, tot er meer financiële ruimte is. Wellicht dat we als eerste willen starten met de ontwikkeling die zich op zo kort mogelijke termijn terugverdient.

Omdat wij vinden dat wij als raad dit gesprek met elkaar moeten hebben, stellen wij voor op dit punt (36) te amenderen.

Dit ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid om ook aan de uitgaven kant “in control” te komen.

Het college is druk bezig om enorme overschrijdingen in de Jeugdzorg terug te dringen. Daarnaast spreken zij in de kadernota over herbezinning en prioritering binnen Welzijn. Termen als “heldere keuzes” en “focus aanbrengen” spreken ons erg aan. Tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat er al een oplopende taakstelling ligt die nog gerealiseerd moet worden. De D66 fractie snapt dat stevig ingrijpen nodig is, maar vind het hierbij wel belangrijk dat de sociale basisinfrastructuur overeind blijft.

Zeker in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat mensen op goede welzijnszorg kunnen rekenen.

Het zou mooi zijn als het door de raad ingestelde actie-onderzoek daar ook nog aan bij kan dragen.

Uiteindelijk zullen we het samen moeten doen.

### ###

Fractie D66 Lelystad