Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2019

Zorgen over de zorg

Onze fractie maakt zich zorgen over de Zorg. Het wegvallen van het ziekenhuis en het rapport van de Zorgverkenner zijn steeds onderwerp van gesprek in de raad. We volgen de inspanningen van het college en de lokale professionals op de voet. Er is nauw contact met verloskundigen, huisartsen, het sociale wijkteam en andere vertegenwoordigers door het college. De fractie van D66 onderhoudt contact met de fractie in Dronten en de met de provincie op dit onderwerp. Onze  zorgen brachten we over aan de tweede kamerfractie. De tekst is vrijwel in zijn geheel overgenomen voor het schriftelijke overleg:

Inbreng D66 Schriftelijk Overleg Toekomstverkenning zorg in Flevoland d.d. 26 september 2019

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de toekomstverkenning zorg in Flevoland en een nieuwe versie van het feitenboek over de zorg in Flevoland. Deze leden willen allereerst hun waardering uitspreken voor het harde werk dat door zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiënten en burgers, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars is geleverd om deze toekomstverkenning mogelijk te maken. Net als de hiervoor genoemde betrokken partijen denken deze leden dat met de verkenning een basis is gelegd om de zorg in Flevoland gezamenlijk toekomstbestendig te kunnen organiseren. Daarbij hechten de leden van de D66-fractie veel waarde aan goede communicatie en inspraak voor inwoners en regionale bestuurders. Verleden jaar heeft immers aangetoond hoeveel onrust en onzekerheid kan ontstaan, als zij pas in een laat stadium of na afloop van belangrijke besluiten op de hoogte worden gesteld. De leden achten het daarom belangrijk om eenieder aan tafel te hebben. Zo kan lokaal breed draagvlak worden gecreëerd voor beslissingen, is voor inwoners ook inzichtelijk waarom bepaalde keuzes (moeten) worden gemaakt en kan het vertrouwen worden hersteld. De leden van de D66-fractie hebben in dit verband nog enkele vragen aan de regering.

De leden van de D66-fractie constateren dat de toekomstverkenner adviseert om een Zorgtafel in te stellen, die maandelijks wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de agenda voor de zorg in Flevoland en de resultaten van de monitoring. De genoemde leden zien de Zorgtafel als een goede mogelijkheid om inwoners, patiënten en lokale bestuurders te informeren en te betrekken bij besluitvorming. Kan de regering nader toelichten hoe de Zorgtafels zal worden ingericht? Welke invloed ligt er bij de Zorgtafel voor de gemeenteraden, Provinciale Staten en patiëntenorganisaties? Is de informatie die zij ontvangen ook openlijk beschikbaar voor alle inwoners in de regio? Zo ja, hoe wordt deze informatie met de inwoners gedeeld? De leden van de D66-fractie vragen zich voorts af of inwoners nog op andere wijzen worden geïnformeerd over het proces en de uitvoering van de agenda voor de zorg en de resultaten van de monitoring? Als dit inderdaad het geval is, vernemen de leden graag wie verantwoordelijk is voor het delen van deze informatie.

Het fijn om als fracties zo samen te werken. Ook al is de aanleiding nog steeds iets om ons zorgen over te maken.

Diane Bergman

Fractie D66 Lelystad

Thema

Zorg

Alle Lelystedelingen moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat Lelystad uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Lelystedelingen kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij de gemeente en wijkteams terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. Lelystad heeft veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te doen. D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.

Lees meer