Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 mei 2019

Algemene Beschouwingen Kadernota

Afgelopen dinsdag waren de Algemene Beschouwingen over de Kadernota 2020-2023.

Hieronder de inbreng van de fractie van D66 Lelystad.

Fractievoorzitter Sanne de Wilde bij de Algemene Beschouwingen

Voorzitter,

De eerste kadernota van dit college staat in sterk contrast met haar eerste begroting.

De Burgemester zei in haar nieuwsjaarstoespraak al: in Lelystad is het vaak twee stapjes vooruit en dan weer een stapje achteruit. Terwijl we toch zo graag samen die sprong voorwaarts willen maken.

En gelukkig maken we ook mooie stappen en worden de eerste afpraken uit het raadsprogramma gerealiseerd. De uitkomsten van de Lelystad Next Level-tafels worden breed gesteund, de ontwikkeling van het theaterkwartier komt dichterbij, en onlangs werd bekend dat we nu dan toch eindelijk zicht krijgen op de langverwachte bioscoop. Wij hopen de bios te zijner tijd te verwelkomen als buurman van poppodium Corneel, zodat het theaterkwartier en stadshart echt kunnen gaan bruisen.

Toch voelt de voorliggende kadernota op sommige punten een beetje als een stapje terug; er moet namelijk weer bezuinigd worden. En het vreemde is; dat komt niet omdat het slecht gaat met Lelystad, Nederland of de wereldeconomie. Uiteraard drukken de kosten van de Jeugdzorg en de afschaffing van de precario op de begroting, maar een groot deel van de taakstelling is te wijten aan een lagere algemene uitkering van het rijk.

Als de rijksuitgaven achterblijven, merken we dat via het zogenoemde ‘trap op / trap af’ systeem direct hier in onze portomonee. En die schommelingen zijn fors, het verschil tussen de meicirculaire en de Septembercirculaire loopt rustig in de miljoenen. Terwijl de wereld er in die tijd toch echt niet heel anders uit is gaan zien; de woningbouw zit nog altijd in de lift en de werkloosheid blijft dalen.

Deze grote schommelingen maken het echter wel lastig om consequent en consistent voor de lange termijn te begroten.  Als iets abstracts als het “BTW compensatiefonds” tegen valt, moeten wij opeens de toeristenbelasting verdubbelen. Nou ja niet helemaal, maar even ter illustratie.

Wij zouden graag zien dat het college in VNG-verband pleit voor een stabieler systeem met minder grote fluctuaties. (motie)

De fractie van D66 begrijpt de noodzaak van bezuinigingen, maar we balen er wel van. Vooral omdat na eerdere taakstellingen, het vet wel van de botten is en deze dus echt pijn doen. Wij hopen dat er voor de begroting nog oplossingen worden gevonden voor het in stand houden van Flevodrome en de Bataviawerf en gaan hierover graag het gesprek aan (motie).

Ook het niet indexeren van de subsidies voor culturele intstellingen valt ons zwaar. Een verkapte bezuiniging terwijl we in het raadsprogramma toch uitspraken dat we blijvend willen investeren in de culturele voorzieningen, omdat we die belangrijk vinden voor het woon en leefklimaat. (p10). Hieronder valt wat ons betreft ook blijvende aandacht voor kunst in de openbare ruimten.

 

Zoals velen van u weten, kijkt D66 vaak scherp naar het huishoudboekje en maken wij regelmatig opmerkingen over reserves, risicos en de schuldquote. We hebben dan ook begrip voor het voorstel van het college om het rekeningresultaat van 2018 deels te gebruiken voor het verhogen van de algemene reserve.

 

Tegelijkertijd lijkt het bedrag van €3M vrij arbitrair gekozen, zeker omdat we in vorige jaren toch vaak behoorlijk in de plus eindigden. Wij achten het daarom verantwoord om een deel van het resultaat in te zetten voor realisatie van enkele wenselijke, incidentele voorstellen. (amendement). Wij doelen hierbij op de voorstellen:

  • Veiligste fietsstad
  • Parkeren Lelycentre achter slagboom
  • Circulair inkopen
  • Professionalisering klachtenbehandeling gemeente.

Er zijn ook enkele structurele voorstellen waar we graag dekking voor zouden zien, maar dat is uiteraard een stuk lastiger.

Wij zien op veel vlakken dat communicatie met inwoners steeds belangrijker is geworden. Zij verwachten eerder betrokken te worden en regelmatig duidelijk te worden geinformeerd. Dit kan de gemeente later in het process ook een hoop hoofdpijn schelen. Daarom verzoeken wij het college om te kijken of ze binnen alle voorgestelde formatiewijzigingen toch een deel kan vinden voor extra strategische publiekscommunicatie (motie)

D66 heeft in het verleden regelmatig gepleit voor jongerenlokalen en creatieve broedplaatsen voor jongeren. Tijdens de motiemarkt heeft een meerderheid van de raad ingestemd met een pilot voor Urban Village. Het zou zonde zijn als deze initiatieven blijven jojo-en en daarom zouden wij graag strcuturele begeleiding zien conform wenselijk voorstel 14.

Een andere wens die ons via de motiemarkt bereikte is ruimere toegang tot MFA’s. Aan wenselijk voorstel 15 hangt echter een fors structureel prijskaartje. Wellicht dat dit met creatieve oplossingen toch nog deels wel gerealiseerd kan worden. Ook hiertoe hebben wij moties voorbereid.

 

Tot slot.

 

Het aangekondigde amendement om besluitpunt 52 te schrappen heeft D66 in de BOB-sessie reeds toegelicht; hier worden zonder inhoudelijke argumentatie enkele willekeurig gekozen punten uit het raadsprogramma overwogen om op termijn te schrappen. Wat ons betreft voorbarig en onwenselijk.

Met onze moties dagen we het college uit om met creatieve oplossingen te kijken of enkele wenselijke initieven toch gered kunnen worden. En als straks de Campus er staat en het vliegveld eindelijk open is, komt er hopelijk genoeg ruimte om de rest van de wensenlijstjes te realiseren.

 

Dank u wel.